โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
ค้นหา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางสาวนครินทร์ คำผง โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม

ผู้เข้าชม : 385
บทคัดย่อ
 
ชื่องานวิจัย       พัฒนาชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศโดยใช้แผนผังมโนทัศน์              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้วิจัย             นางสาว นครินทร์  คำผง
 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ
โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง ใช้ชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศโดยใช้แผนผังมโนทัศน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3)ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องบรรยากาศโดยใช้แผนผังมโนทัศน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวน 57 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมีธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 24 คนซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย
          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1)ชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศโดยใช้แผนผังมโนทัศน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 ชุด ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาโดยผ่านการวิเคราะห์ตรวจสอบ ประเมินความสอดคล้องเนื้อหาความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ มีค่ามาตรส่วนประมาณค่าเฉลี่ย
4.74 – 4.86   2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเนื้อหาความสอดคล้องกับจุดประสงค์ตามแผนการสอน มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80-1.00 นำไปทดลองใช้(Tryout) แบบทดสอบ
มีค่าอำนาจการจำแนก(B) ตั้งแต่ 0.22-0.66  ค่าความยากง่าย (P) ตั้งแต่ 0.29-0.79  และค่าความเชื่อมั่น 0.75  3)แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ มีค่า IOC
ตั้งแต่ 0.80-1.00 จำนวน 15 ข้อ
ผลการวิจัยพบว่า
1.ชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศโดยใช้แผนผังมโนทัศน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพของกระบวนการ ต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ เท่ากับ 83.52/84.06 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80   
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศโดยใช้แผนผังมโนทัศน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05
 3.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศโดยใช้แผนผังมโนทัศน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แนะนำคุณครูฝึกประสบการณ์โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230 ลำดับ ชื่อ - สกุล เอก มหาวิทยาลัย รูป 1 นายมนตรี สุคะตะ เอกสังคม ราชภัฏศรีสะเกษ 2 นายนิติศาสตร์ อามาตมุลตรี เอกสังคม ราชภัฏศรีสะเกษ 3 นางสาวสริตา ดำดิน เอกสังคม ราชภัฏศรีสะเกษ 4 นาวสาววรรณภา คิดไว เอกภาษาอังกฤษ ราชภัฏศรีสะเกษ
การอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
CONNECT WITH US