โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
ค้นหา

ประวัติ

ประวัติโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
           โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำตำบลโนนเพ็กและตำบลหนองค้า
 อำเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๒๖  เริ่มทำการสอนครั้งแรก
โดยอาศัยศาลาวัดบ้านโพธิ์น้อย  เป็นเวลา  ๑ ภาคเรียน  ต่อมากรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณ
เพื่อก่อสร้างอาคารชั่วคราว จำนวน  ๑ หลัง และภาคเรียนที่ ๒ ย้ายมาอยู่สถานที่แห่งใหม่ ซึ่งเป็นสถาน
ที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน มีพื้นที่ทั้งหมด  ๓๔  ไร่ ๒  ตารางวา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๘  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
.  ภารกิจสถานศึกษา (ภารกิจตามกฎหมาย)
           โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมมีภารกิจหลัก  คือจัดการศึกษา ให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖และจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พุทธศักราช  ๒๕๔๒ โดยให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเอง  ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นโดยยึดมาตรฐาน     การเรียนรู้และตัวชี้วัดที่หลักสูตรแกนกลางกำหนดให้  เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนเรียนจบหลักสูตร และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
.  สภาพทั่วไป
          โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม  ตั้งอยู่  ณ  เลขที่  ๑๒๖  บ้านหนองแฮด หมู่ที่  ๕  ตำบล  หนองค้า  อำเภอ  พยุห์จังหวัด  ศรีสะเกษ รหัส ไปรษณีย์  ๓๓๒๓๐  ห่างจากที่ว่าการอำเภอพยุห์  ประมาณ   ๘   กิโลเมตร  ห่างจากศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ  ๒๕  กิโลเมตร ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘  ประมาณ  ๒๔  กิโลเมตร
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


ตราประจำโรงเรียนเป็นวงกลม ๒  ชั้น แบ่งครึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางตามแนวนอน ด้านบนเป็นสีชมพู ระหว่างเส้นรอบวงด้านบนมีข้อความว่า “สุวิชชาโน ภวํ โหนฺติ ” ซึ่งหมายความว่า ”ผู้รู้ดี คือผู้เจริญ” ครึ่งวงกลมตอนล่างเป็นแถบน้ำเงิน รวมเป็นวงกลม ๒ ชั้น สีน้ำเงินชมพูเป็นสีประจำโรงเรียน ภายในวงกลมสีน้ำเงิน-ชมพู เป็นรูปโขนหัวเรือสุพรรณหงส์ เป็นเรือพระที่นั่งที่พระมหากษัตริย์ไทยใช้เป็นพระราชพาหนะเสด็จทางชลมารค  หงส์ในคติความเชื่อเดิมเป็นสัตว์พาหนะของพระพรหม ผู้สร้างทุกสรรพสิ่งในโลก โดยนัยแห่งความหมายนี้ โขนหงส์ ซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างวงกลมสีน้ำเงิน-ชมพู จึงเปรียบเสมือนหงส์ผู้เป็นพาหนะนำพระพรหมให้มาสร้างชุมชน สร้างประชาชนในภูมิสถานแถบนี้ ให้สามัคคี  ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างสรรค์ พัฒนาสถานถิ่นน้ำเงิน-ชมพู  อันหมายถึงโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมแห่งนี้ ให้มีความเจริญก้าวหน้า สถาพร สืบไปชั่วกัลปาวสาน
 
ปรัชญาโรงเรียน
              “สุวิชชาโน  ภวํ  โหนติ” 
   ( ผู้รู้ดีคือผู้เจริญ )
 สีประจำโรงเรียน
น้ำเงิน   ชมพู
สีน้ำเงิน หมายถึง  สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยเทิดไว้สูงสุด เหนือสิ่งอื่นใด และหมายถึงความเข้มแข็ง อดทนสุขุมคัมภีรภาพ ความเยือกเย็น
สีชมพู หมายถึง ความอ่อนโยน  มีชีวิตชีวา ความสุภาพเรียบร้อยและความน่ารัก
อักษรย่อโรงเรียน
“น.พ.ค.”
CONNECT WITH US