โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
ค้นหา

บุคลากร

                    ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิชาเอก รูปภาพ
1 นายฐาปนพงศ์   ริมหนองอ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน                    เอกบริหารการศึกษา                      
2 นายสุทิน   คำพอง ครูชำนาญการพิเศษ  เอกอุตสาหกรรมศิลป์  
3 นายถิรวรรษวริทธิ์   ชิณวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ  เอกพลศึกษาและ       สุขศึกษา
4 นางวิรัลพัชร   เลิศจิราพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ เอกคณิตศาสตร์
5 นางสาวธุมา   บัวจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ เอกภาษาอังกฤษ
6 นางสาวสินทวี   บุญสมศรี ครูชำนาญการพิเศษ เอกเกษตร
7 นายสมศักดิ์   บุญมา ครูชำนาญการ เอกคณิตศาสตร์
8 นางนิภา   จันทร์ละออ ครูชำนาญการพิเศษ เอกสังคมศึกษา
9 นางวรรณา   สาระ ครูชำนาญการพิเศษ เอกภาษาอังกฤษ
10 นางกมลพรรณ   คำขันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ เอกฟิสิกส์
11 ว่าที่ร้อยเอกไพรัตน์   ทองละมุล ครูชำนาญการพิเศษ เอกวิทยาศาสตร์
12 นางสาววารินทร์   อ่อมแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ เอกเคมี
13 นางสุภาพ   สุทธิสน ครูชำนาญการพิเศษ เอกคณิตศาสตร์
14 นางสาวนครินทร์   คำผง ครูชำนาญการ เอกวิทยาศาสตร์
15 นางศุภกร   วงศ์ใหญ่ ครู เอกศิลปะ
16 นายเกื้อกูล   กาลพฤกษ์ ครูชำนาญการ เอกดนตรี
17 นายอลงกรณ์   อาษา ครู เอกสังคม
18 นางสาวจารุวรรณ   บุญช่วย ครู เอกภาษาอังกฤษ
19 นางณีรวรรณ์    สีดาว พนักงานราชการครู เอกภาษาไทย
20 นางสาวภรภัทร   มักสัน พนักงานราชการครู เอกคอมพิวเตอร์
21 นายจรัส   สุขตะ ครูอัตราจ้าง เอกพละศึกษา
22 นายสมปอง   อินธิมาศ ช่างไม้   ชั้น  4 ช่างไม้
23 นายประพัฒน์   หันแถลง ช่างไม้   ชั้น  4 ช่างสี
CONNECT WITH US